گزارش تصویری حضور رئیس انجمن خدمات بین المللی سلامت درنمایشگاه بزرگ گردشگری پارس 2018

گزارش تصویری حضور رئیس انجمن خدمات بین المللی سلامت درنمایشگاه بزرگ گردشگری پارس ۲۰۱۸

/
حمایت انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران ازنمایشگاه گردشگری پار…
گزارش تصویری حضور بیمارستانهای عضو انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران از دهمین نمایشگاه بزرگ گردشگری پارس

گزارش تصویری حضور بیمارستانهای عضو انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران از دهمین نمایشگاه بزرگ گردشگری پارس

/
حمایت انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران از نمایشگاه گردشگری پا…