article-hta2

بیانیه دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو

بیانیه

دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو

اردبیل ، جمهوری اسلامی ایران

۲۰ ژوئن۲۰۱۹

 

ما هیأت های شرکت کننده از کشور های عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در “دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو” که در تاریخ۲۰- ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹ در اردبیل، جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید؛

◄ با تاکید بر اهمیت بند (e) 2 و (n) 2 عهدنامه ازمیر و ملحقات مربوطه چشم انداز۲۰۲۵ اکو برای توسعه منطقه اکو بعنوان یک مقصد گردشگری؛

◄ با یادآوری بیانیه “اولین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت  برگزار شده در آگوست ۲۰۱۴ در شهر رامسر ”

◄ با یادآوری مصوبه بیست و نهمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای (RPC) برای برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه؛

◄ با تقدیر از اهمیت صنعت گردشگری برای فهم نزدیکتر فیمابین مردم، بهبود کیفیت زندگی، صلح و شکوفایی در منطقه و برای رشد اجتماعی ـ اقتصادی در کشورهای عضو اکو؛

◄ با توجه به پتانسیل های گسترده در منطقه اکو در زمینه گردشگری، بخصوص گردشگری سلامت و قابلیت آن برای افزایش سهم منطقه در گردشگری جهانی؛

◄ با آگاهی کامل از اینکه گردشگری سلامت/پزشکی زمینه ای بی همتا است که کشورهای عضو دارای استعداد فراوانی در این زمینه هستند و میتوانند با استفاده از این استعدادها تعاملات درون سازمانی اکورا گسترش دهند

 

◄ با تقدیر از ارزش گردشگری با کیفیت و با امعان نظر به اهمیت بهبود تاثیرگذاری و رقابت پذیری خدمات گردشگری در منطقه اکو؛

◄ با درنظر گرفتن هدف سازمان همکاری های اقتصادی برای گسترش توسعه اقتصادی پایدار از طریق همکاری کشورهای عضو در زمینه گردشگری در میان کلیه زمینه ها، برای بدست آوردن رفاه و بهروزی مردم منطقه؛

◄ با توجه به ضرورت گسترش دانش و تخصص فیمابین متخصصان و دست اندرکاران گردشگری سلامت در کشورهای عضو اکو برای بهبود ظرفیت ها و فرصت های گردشگری سلامت در منطقه؛

◄با تاکید بر ماهیت تجاری گردشگری سلامت بعنوان یک زمینه نوید بخش فعالیت اقتصادی؛

◄ با آگاهی از پتانسیل اشتغال زایی گردشگری سلامت و نقش آن در توسعه پایدار جوامع؛

◄ با حمایت و تشکر از مشارکت دبیرخانه اکو و اتاق بازرگانی و صنعت اکو (  ECO CCI) در توسعه بازار گردشگری سلامت اکو و همچنین گسترش ابتکارات عمل گردشگری سلامت فیمابین کشورهای عضو اکو؛

◄ با تاکید بر نقش مهم بخش خصوصی در صنعت گردشگری و نیاز به تشویق این بخش برای ایفای نقش فعالتر در توسعه گردشگری سلامت و سرمایه گذاری در خدمات گردشگری سلامت؛

◄ همچنین با تاکید بر فوریت سرمایه گذاری و حمایت مالی از توسعه صنعت گردشگری سلامت توسط بخش های خصوصی و دولتی؛ و

◄ با تشویق مشارکت بخش های دولتی ـ خصوصی در بازاریابی گردشگری سلامت و همکاری با سازمان های گردشگری در منطقه اکو و فراتر از آن؛

 

۱ – از کشورهای عضو اکو می خواهیم همکاری منطقه ای در زمینه گردشگری سلامت را از طریق توسعه مکانیسمهای لازم  از جمله  ایجاد خوشه های مراکز تندرستی و اسپاها مورد تاکید قرار دهند.

۲ – بر نیاز به توجه به هتلها بعنوان پلی برای خدمات مراقبتی یا h2h یک رویکرد جدید در زمنیه مراقبتهای سلامتی تاکید مینماید

۳ – کشورهای عضو را برای  توسعه سیاستها و استراتژی های  ملی موفق و بهره گیری از تجربیات یکدیگر در زمینه توسعه خوشه های  گردشگری تندرستی دعوت  می نماییم.

۴ – کشورهای عضو را برای حمایت از همکاریهای منطقه ای گردشگری سلامت از طریق همیاری در سرمایه گذاری در اسپاها و مقاصد گردشگری تندرستی تشویق می نماید.

۵ – بر نیاز بر اعتبار بخشی  و کیفیت خدمات بین المللی  در گردشگری سلامت با توجه به تبدال نظر صورت گرفته طی کارگاه فعالان گردشگری درمانی و پزشکی (WFMTA)تأکید می نماییم.

۶ – از نیاز به بازاریابی و برند سازی گردشگری سلامت در  گسترش این صنعت حمایت می نماید.

۷– ایجاد و اتخاذ یک برند  مراقبت سلامتی در منطقه اکو را در نظر می گیرد.

۸ – با توجه به اثرات عمیق اپلیکیشنهای تلفن هماراه هوشمند در کسب و کار گردشگری سلامت بعنوان حقیقتی در دنیای امروز ، بر اهمیت اینگونه فعالیتها در مشارکت در روند منطقه ای گردشکری سلامت تاکید مینماید.

۹ – بر نیاز به ایجاد یک برنامه استراتژیک بازاریابی و راهبری در زمینه مقاصد گردشگری و ارائه کنندگان خدمات تاکید و از کشورهای عضو دعوت مینماید تا برای مشارکت در این روند از طریق هماهنگی و همفکری با دبیرخانه اکو فعالیت نمایند.

۱۰– با در نظر گرفتن نتایج کارگاه فعالان گردشگری سلامت (WFMTA)  خواستار اتخاذ ابتکارات عمل  در زمینه بازاریابی و برند سازی مشترک فیمابین کشورهای عضو هستیم.

۱۱– از کشورهای عضو میخواهیم تا اهمیت لازم را برای توسعه استارتاپها و تسهیلگران گردشگری سلامت و همچنین کاربرد فناوری اطلاعات در این زمینه قائل شده و راهکارهای ملی و منطقه ای را در این زمینه با پرکردن خلاهای موجود در زنجیره ارزش گردشگری پزشکی و حل مشکل فعالیت دلالان غیرقانونی بکار گیرند.

۱۲ – با عنایت به تجربه موفق برگزاری « اولین و دومین نمایشگاه گردشگری سلامت اکو»  برگزاری اینگونه فعالیت های تشویقی در زمینه گردشگری سلامت در کنار نشست های مربوط به  اکو و گردشگری سلامت را تشویق می نماییم.

۱۳-  از مقامات و وزرای گردشگری و بهداشت کشورهای عضو می خواهیم تدابیر لازم را برای کمک به توسعه تعاملات بین فرهنگی و گردشگری سلامتی از طریق مشارکت نمایندگان این بخش در سیاستگذاری ها اتخاذ نمایند.

۱۴– دولت های عضو را برای  نیل به یک فهم واحد از حقایق سیاسستگزاری مراقبتهای بهداشتی برای توسعه تعاملات بین فرهنگی و گردشگری سلامت منطقه ای تشویق می نماییم.

۱۵ – از کشورهای عضو منطقه اکو دعوت مینماید تا از ظرفیتهای گردشگری سلامت بعنوان ابزاری برای گسترش دیپلماسی  بهره برداری نمایند.

۱۶- همچنین از کشورهای عضو دعوت می نماید مرور جامعی از قوانین و مقررات بین المللی و کشورهای عضو اکو برای بهبود و تنقیح این قوانین و مقررات در راستای توسعه گردشگری سلامت فیمابین کشورهای عضو بعمل آورند.

۱۷- با در نظر گرفتن نتایج حاصله طی کارگاه فعالان گردشگری پزشکی   (WFMTA)  کشورهای عضو را برای برنامه ریزی و توسعه  گردشگری پایدار از تئوری تا عمل تشویق می نماید.

۱۸- بر نیاز  به عملی نمودن نتایج نشست آژانسها و سازمانهای غیردولتی گردشگری سلامت تاکید مینماید

۱۹- اجرائی شدن توصیه های نشست و کارگاه استارتاپهای گردشگری سلامت را تشویق مینماید.

۲۰- قویاً پیگیری مذاکرات صورت گرفته طی نشستهای B2B را توصیه مینماید.

۲۱- بر این حقیقت که گردشگری برای گسترش دوستی فیمابین کشورهای عضو مفید میباشد تصریح ­­ مجدد مینماید.

۲۲– با علاقه مندی از ایده گسترش درمانهای طبیعی در تمامی اشکال آن در سراسر منطقه اکو استقبال می نماید.

۲۳- با علاقه وافر پیشنهاد گسترش همکاریهای فنی و مهندسی فیمابین کشورهای عضو در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری با ایجاد کنسرسیومها و زنجیره های مراکز گردشگری سلامت فیمابین کشورهای عضو اکو را ارائه می نماید.

۲۴- علاقه خود را برای گسترش زمینه های دارای استعداد سرمایه گذاری در گردشگری و توزیع اطلاعات در زمینه پروژه های آماده جذب سرمایه گذاری ابراز می دارد.

۲۵- علاقه مندانه پیشنهاد برگزاری نشست های آتی مرتبط با گردشگری سلامت در کشورهای مصرف کننده خدمات گردشگری سلامت را مورد توجه قرار می دهد.

 

۲۶ – مراتب تشکر صمیمانه و قدردانی خود را به دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران بخصوص مردم استانداری اردبیل و شهر اردبیل؛ همچنین وزارت امور خارجه؛ وزارت بهداشت؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ سازمان نظام پزشکی ج. ا. ایران؛ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛ اتاق بازرگانی اردبیل؛ و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سبب میهمان نوازی گرم و صمیمانه و ترتیبات عالی بعمل آمده برای برگزاری موفق و حصول به نتیجه “دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو” در شهر اردبیل ابراز می داریم.

۲۷-  از کشورهای عضو به سبب شرکت فعال و کمک به موفقیت این کنفرانس تقدیر و تشکر می نماییم.

۲۸- همچنین از “اتاق بازرگانی و صنعت اکو” و “دبیرخانه سازمان اکو” برای تلاش های مثال زدنی جهت موفیقت این کنفرانس و نمایشگاه قدردانی می نماییم.

۲۹- از کشورهای عضو اکو می خواهیم اجرای این بیانیه را پیگیری و گزارش اقدامات خود را به اجلاس های وزرای گردشگری و بهداشت اکو ارائه نمایند.

اردبیل، ۱۹ ژوئن  ۲۰۱۹

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *