ایران، انگلیس، کانادا، سوئیس، دانمارک و اسلوونی در میان کشورهایی با کمترین خطر در جهان
ایران مقصدی امن و آرام برای بیماران بین المللی