ضوابط و راهنمای شرکتهای تسهیلگر در برخورد با بیمار بین المللی