اعضای کلاب بیمارستانی حقوقی:

 ردیف نام مرکز
نماد
1  هتل بیمارستان گاندی  
2
 بیمارستان عرفان  
3
 بیمارستان لاله  
4
 بیمارستان بین المللی تبریز  
5  بیمارستان کسری  
 6  بیمارستان ابن سینا  
 7  بیمارستان پارس  
8
 بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز
 
9 بیمارستان محب مهر  
 10  پژوهشگاه رویان  
11  بیمارستان بین المللی قائم رشت  
 12 آزمایشگاه تشخصی طبی و تخصصی پیوند